ยำเห็ด ทะเลเดือดกระทะร้อน

ยำเห็ด ทะเลเดือดกระทะร้อน วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกับข้าว หรือกับแกล้มอันนี้ก็ไม่แน่ใจ เพราะสามารถ กินเป็นกับแกล้ม และกินกับข้าวได้ เราจะมาสอนเพื่อนๆทำ ยำเห็ดทะเลเดือดกระทะร้อน ขึ้นชื่อว่าทะเล แน่นอนเลยครับ ว่าอาหารทะเลต้องมาเต็ม งั้นเรามาดูส่วนผสมกันนะครับว่าจะมีทะเลอะไรบ้าง

ส่วนผสม กุ้งสด ปลาหมึก หอยแมลงภู่ เห็ดฟาง เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดออรินจิ เห็ดนางฟ้าดอกเล็ก มะเขือเทศราชินี พริกขี้หนูสวน พริกขี้หนูแห้งคั่ว น้ำตาลปี๊บ น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำเปล่า
น้ำมันพืช ผักชี

แค่ส่วนผสม ก็รู้แล้วครับว่ายกมาทั้งทะเล เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา เรามาดูวิธีทำกันเลยครับ ในขั้นตอนแรก ผสมน้ำปลา น้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บ แล้วข้นให้เข้ากัน ใส่พริกขี้หนูสวน แล้วชิม ที่มีรสชาติตามที่เราต้องการ

หลังจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยพอร้อน ใส่กุ้ง ปลาหมึกหอยแมลงภู่ เห็ดฟาง เห็ดออรินจิ เห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดนางฟ้า แล้วเติมน้ำเปล่าลงเล็กน้อย เปิดฝา สักครู่ เพราะส่วนผสมสุก ใ ส่

ม ะ เ ขื อ เ ท ศ แ ล ะ น้ำ ยำ แ ล้ ว ค น ใ ห้ เ ข้ า กั น อี ก ที โ ด ยเ ร า จ ะ ใ ช้ พ ริ ก ขี้ ห นู แ ห้ ง ผั ก ชี ห ลั ง จ า ก นั้ น ก็ ตั ก ใ ส่ จ า น แ ล้ ว ม า ชิ ม กั นค รั บ ว่ า อ า ห า ร จ า น นี้ ยำ เ ห็ ด ท ะ เ ล เ ดื อ ด ก ร ะ ทะ ร้ อ น ร ส ช า ติ จั ด จ้ า น เ ห มื อ น ที่ คุ ย ไ ว้ ห รื อ เ ป ล่ า ล อ ง ไ ป ทำ กั น ดู น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ บ ท ค ว า ม ก่ อ น ห น้ า > > > > > > > >