ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม

ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม พาไปกิน วันนี้จะพาเพื่อนๆไป จังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯนะ เขาบอกว่า มีกุ้งอบภูเขาไฟ อร่อยมาก วันนี้ พาไปกิน ก็เลยจะพาเพื่อนๆไป รู้จักกับร้าน

กุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องกุ้งอบภูเขาไฟ ร้านกุ้งอบภูเขาไฟจะอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสนามจันทร์ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ เปิดให้บริการมาแล้วเกือบ 30 ปี โดยคุณอุษา ชัยโชณิชณ์ และสามี

ซึ่งในอดีตคุณอุษาและสามี เคยประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งและส่งกุ้งขายตามร้านอาหาร แต่รายได้ไม่ค่อยดีนัก จึงคิดหาหนทางขายกุ้งด้วยตนเอง โดยเริ่มแรกคิดว่า เขาจะทำไก่อบภูเขาไฟได้ ก็น่าจะทำกุ้งอบภูเขาไฟได้บ้าง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของร้านกุ้งอบภูเขาไฟ

ที่เป็นแห่งแรกในประเทศไทย แน่นอนว่าถ้ามาร้านนี้ ไม่สั่งกุ้งอบภูเขาไฟ ก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับ กุ้งอบภูเขาไฟของทางร้านจะเริ่มจากการนำกุ้งมาผ่าหลังเตรียมไว้ แล้วจึงนำน้ำมันใส่หม้อแล้วเร่งไฟให้แรง

เ มื่ อ ห ม้ อ ร้ อ น ไ ด้ ที่ จึ ง นำ เ อ า กุ้ ง ต้ น ห อ ม ร า ก ผั ก ชี แ ล ะ พ ริ ก ไ ท ย

ใส่ลงไปในหม้อ เมื่อกุ้งสุกได้ที่แล้ว จึงใส่น้ำซอสปรุงรสของทางร้านจากนั้นจึงนำขึ้นมาจัดใส่ ถาดที่เตรียมไว้ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และเคล็ดลับความอร่อยของที่ร้าน จะใช้กุ้งสดๆที่พึ่งนำขึ้นมาจากบ่อของทางร้าน เป็นกุ้งขนาด 12 ตัวต่อ 1 กิโล

ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม
ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม

เป็นขณะที่กำลังพอดี และถ้าจะรับประทานกุ้งให้อร่อย ควรจะเป็นฤดูหนาว เพราะกุ้งในช่วงฤดูหนาวจะมีมันเยอะ น้ำจิ้มที่ใช้จะมีรสเปรี้ยวหวาน และเข็มเท่าๆกัน ไม่มีรสใดรสหนึ่งโดดออกมา

ใครที่ผ่านไปนครปฐม อย่าลืมแวะที่ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ เพราะที่เรา นำมาเสนอนั้น คือเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะครับ

ต้ อ ง ล อ ง สั ก ค รั้ ง แ ล้ ว ห า ก ใ ค ร ที่ ต้ อ ง ก า ร อ ย า ก กิ น กุ้ ง ส ด ๆ จ า ก บ่ อ แ ล ะ น้ำ จิ้ ม อ ร่ อ ย ๆ แ น ะ นำ ร้ า น นี้ เ ล ย ค รั บ ร้ า น กุ้ ง อ บ ภู เ ข า ไ ฟ จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > > > > >

ร้านกาแฟโกยี จังหวัดพิจิตร

ร้านกาแฟโกยี จังหวัดพิจิตร

วันนี้เราจะพาไปรู้จัก กับร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพิจิตรกันสำหรับร้านกาแฟที่เราจะพา ไปนั้นก็คือร้านกาแฟโกยี ซึ่งถือว่าเป็นร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดพิจิตรเลยก็ว่าได้ ร้านกาแฟโกยี ตั้งอยู่เชิงสะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์ในอำเภอตะพานหิน

ร้านกาแฟโกยีเปิดให้บริการมานานกว่า 60 ปีที่จริงแล้วร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่าร้านท่งหลีแต่ผู้คนทั่วไปมักจะเรียกกันติดปากว่าร้านโกยีตามชื่อของเจ้าของร้านโดยที่โกยีนั้นเริ่มขายกาแฟในตลาดตะพานหินมาตั้งแต่เด็กๆก่อนจะย้ายมาอยู่ตรงเชิงสะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์เมื่อปีพ.ศ 2500ในสมัยนั้นกาแฟราคาแก้วละ 70 สตางค์

กาแฟที่ร้านแห่งนี้ขายดีมากจนโกยีสามารถส่งลูกไปเรียนถึงประเทศฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันโกยีต้องมีอายุเกือบ 90 ปีแล้วคุณบัญญัติลูกชายของโกยีกินข้าวมารับหน้าที่สืบทอดกิจการต่อเครื่องดื่มยามเช้าของร้านโกยีนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นโอเลี้ยง ชาดำเย็น ชาเย็น โอวัลตินเย็น บ๊วยเย็น

แต่แน่นอนว่าถ้ามาที่ร้านโกยีแล้วจำเป็นมากๆครับที่ต้องสั่งกาแฟและไข่ลวกก็ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อร้านเลยนอกจากนี้ยังมีข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ข้าวมันไก่ ของเจ๊ราตรีซึ่งเป็น

เ พื่ อ น กั บ โ ก ยี ร้ า น ข า ย ร่ ว ม กั น ม าตั้ ง แ ต่ เ ปิ ด ร้ า น ส่ ว น ร า ค า ใ น ปั จ จุ บั น ก า แ ฟ ร้ อ น แ ก้ ว ล ะ 10 บ า ท ก า แ ฟ เ ย็ น ก็ แ ก้ ว ล ะ 1 2 บ าท เ อ ง ค รั บ แ ล ะ ไ ฮ ไ ล ท์ ไข่ ล ว ก 2 ซ อ ง 1 2 บ า ท

ถื อ ว่ า ถู ก ม าก ๆ ค รั บ ห า ก เ พื่ อ น ๆ ค น ไห น ที่ ผ่ า น ม า จั ง ห วั ด พิ จิ ต รอ ย่ า ลื ม แ ว ะ ม า ชิ ม ก า แ ฟ ที่ ร้ า น ก า แ ฟ โ ก ยี กั น น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > >

ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ

ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ

ถ้าใครที่แวะผ่านไป จังหวัดสมุทรปราการ ไม่มีใครที่ไม่เคยแวะทานอาหารร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย สำหรับร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยถือว่าเป็นร้านประจำของพวกเราเพราะเรา พากันไปกินบ่อยมาก ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยตั้งอยู่ในตัวเมืองสมุทรปราการแต่เดิมนั้นชาวปากน้ำมักจะเรียกกันว่า

ข้าวขาหมูสะพานแต่เมื่อย้ายร้านมาอยู่ตรงที่ตั้งปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยที่ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ข้าวขาหมูอย่างเดียวนะครับ แต่ยังมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำข้น ก๋วยจั๊บ ข้าวหมูกรอบ ข้าวกุนเชียง ให้เราได้ลองได้ชิมอีกต่างหาก แผนที่ร้านแห่งนี้ยังเปิดบริการ 24 ชั่วโมงเรียกได้ว่าไม่ว่าจะท้องร้องเวลาไหนก็ให้ตรงมาที่ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยแห่งนี้ได้ทันที

ยิ่งกว่า 7-eleven ครับ รับรองว่าไม่มีสิวและแน่นอนว่า เมนูเด็ดของทางร้าน แห่งนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ข้าวขาหมู ข้าวขาหมูที่ร้านนี้จะนำขาหมูมาล้างแล้วขัดด้วยแปรงจนสะอาดจากนั้นนำน้ำสะอาดมาต้มจนเดือดแล้วใส่เครื่องยาจีนที่ประกอบด้วยโป๊ยกั๊ก

อบเชย กระเทียม พริกไทยดำ แล้วจึงปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำซอสปรุงรส นำขาหมูลงไปเที่ยวโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงจากนั้นนำขึ้นมาผึ่งไว้จนแห้งแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ 1 คืน ตอนเช้าจึงนำขาหมูมาต้มกับน้ำพะโล้ต่ออีก 2 ชั่วโมง

ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ
ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ

ก็ จ ะ เ ส ร็ จ เ ป็ น ข า ห มู พ ะ โ ล้ ที่ แ ค่ เ ดิ น ผ่ า น ก็ ไ ด้ ก ลิ่ น ห อ ม ช ว น ใ ห้ หิ ว ขึ้ น ม า ทั น ที แ ล ะ สำ ห รั บ ข้ า ว ข า ห มู

ที่ ร้ า น ข้ า ว ข า ห มู 5 ร า ง วั ล อ ร่ อ ย นี้ ร า ค า ก็ ไ ม่ แ พ ง ม า ก ค รั บ แ ค่ จ า น ล ะ 5 0 บ า ท ไ ด้ อิ่ ม ท้ อ ง อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า แ ล ะ ก็ ไ ม่ ไ ก ล จ า ก ก รุ ง เ ท พ ฯ ด้ ว ย

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > >

ภัตตาคารริมฝั่ง ท่าน้ำนนท์

ภัตตาคารริมฝั่ง ไม่ต้องไปเสียเวลา ตามหาร้านอาหาร ที่อร่อยอีกแล้ว เพราะเราคัดสรร มาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้ว ร้านอาหาร วันนี้ ที่เราจะพาไป เบื่อไหมกับการ ตามหา ร้านอาหาร ที่อร่อย และถูกปากต่อไป ไม่ต้องไปเสียเวลา ตามหาร้านอาหาร ที่ อร่อย อีกแล้วเพราะเราคัดสรรมา

ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้ว ร้านอาหาร วันนี้ที่เราจะพาไป ก็คือ ภัตตาคารริมฝั่ง ภัตตาคารริมฝั่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆกับ ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า

และ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ภัตตาคารแห่งนี้เริ่มเปิดให้บริการมา ตั้ ง แ ต่ ปี พ ศ . 2 5 1 5

ถือได้ว่าเป็นภัตตาคาร แห่งแรกๆ ในเมืองนนท์ ที่มีผู้คนรุ้จัก เเละ เป็นที่ชื่นชอบ ผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ในบริเวณ ท่ า น้ำ น น ท์ มั น ก็คุ้นตากันดีกับเรือนแพริมน้ำขนาดใหญ่ซึ่ง ภัตตชคารริมฝั่ง

ในอดีต เรือนแพ หลังนี้ เป็นเรือนแพ ที่ใช้ใน การประกอบพิธี เปิดการ ส่งกระแสไฟฟ้า ระหว่างไทย และ ลาว ที่ภัตตาคาร แห่งนี้ มีเมนูเด็ดๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ปลาเนื้ออ่อนราดพริก กุ้งเต้น แกงเผ็ดเป็ดย่าง ยำมะเขือยาว แต่ที่เด็ดเลยของ ภัตตาคารริมฝั่งก็คือ ยำถั่วพู
ยําถั่วพลู ข อ ง ภั ต ต า ค า ร ริ ม ฝั่ ง นั้ น จ ะ

ใส่เครื่องแบบ จัดเต็ม โดยใช้ ถั่วพู ที่หั่นเป็นแผ่นบางๆ ไก่ต้มฉีก กุ้งลวก หอมแดงซอย ตามด้วย น้ำมะนาว น้ำปลา น้ำตาลทราย น้ำพริกเผา ตามด้วย นมสด มะพร้าวคั่ว ถั่วเขียวป่น ถั่วป่น แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดใส่จานแล้วนำ ไข่ต้ม

มาเรียงด้านข้าง โรยหน้าด้วย พริกทอด แค่นี้นี้ ยำถั่วพู แสนอร่อยก็พร้อมให้ได้ ลิ้มลอง และ สำหรับเส้นทาง ข อ ง ก า ร ม า ภัตตาคารริมฝั่งอยู่ไหน

ใช้ถนนประชาราษฎร์ มุ่งหน้า สู่ท่าน้ำนนท์ เมื่อถึงหอนาฬิกา ให้เลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าศาลากลาง จังหวัดเก่าแล้วตรงไป อีกประมาณ 100 เมตร

จะพบกับร้านภัตตาคารริมฝั่งอยู่ริมแม่น้ำ จอดรถได้ในศาลเจ้า ครับและที่ ท่าน้ำนนท์ นอกจากร้านอาหาร แล้วยังมี สถานที่ ท่องเที่ยว อีกมากมาย ให้เราได้มาชื่นชม กั น อี ก ม า ก ม า ย

ไปที่ร้าน ไ ห น อ ย่ า ลื ม ติ ด ต า ม กั น น่ ะค รั บ เราจะหาร้าน อาหาร ที่อร่อย มาแนะนำ อยู่เสมอๆ น่ะครับ

ก ลั บ สู่ บ ท ค ว า ม ถั ด ไ ป ห รื อ อ่ า น บ ท ค ว า ม ก่ อ น ห น้ า > > > > > > > > > > > > > > >

ร้านลาบเป็ดชัยนาท แซ่บลืม ต้องบอกต่อ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆชาว FIFA55 มาตะลุย เที่ยวชัยนาท กัน สำหรับจังหวัดชัยนาท จะเป็นจังหวัดที่หลายๆคนคิดว่าเป็นเมืองผ่านแต่ที่จริงแล้วจังหวัดชัยนาทเต็มไปด้วยร้านอาหารที่มีรสชาติดีและเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเจ้าพระยา สวนนกชัยนาท สวนน้ำอวกาศ หรือ จะเป็นวัดคลองมะขามเฒ่าหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อวัดหลวงปู่ศุข แต่วันนี้เราไม่ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวหรือมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกันนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ ” ร้านลาบเป็ดชัยนาท “

ร้านลาบเป็ดชัยนาท
เมนูเด็ด ลาบเป็ด

สำหรับร้านลาบเป็ดชัยนาทจะตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 1 ก่อนเข้าตัวเมืองชัยนาทครับร้านอาหารแห่งนี้ก่อตั้งโดยคุณชวิศา ซึ่งเมื่อก่อนเลยร้านจะเป็นแค่เพียงร้านรถเข็น แล้วจะตั้งอยู่บริเวณนี้ซึ่งแรกๆนั้น จะขายคู่อยู่กับสามีคือคุณสมพงษ์

และหลังจากนั้น ก็เริ่มมีลูกค้าติดในรสชาติมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มทำเป็นเพิงมุงจากแล้วปรับปรุงร้านมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นร้านลาบเป็ดชัยนาทอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันแน่นอนว่าถ้าถามถึงร้านแห่งนี้แล้วเราไม่สั่งลาบเป็ดถือว่าเรามาไม่ถึงแต่ถ้าหากใครมาถึงแล้วไม่สั่งมาชิมก็ถือว่าพลาดมากๆลาบเป็ดที่ร้านแห่งนี้เริ่มจากการนำเป็ดมาสับแล้วมารวนในกระทะจากนั้นใส่น้ำมะขามแล้วรวนต่อจนแห้ง แล้วทางร้านจะเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วและพริกป่นหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำเชื่อม และน้ำมะนาว ตามด้วยหอมแดง ผักชี ต้นหอม และผักชีฝรั่ง หลังจากนั้นจึงนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อได้ที่แล้วก็โรยหน้าด้วยใบสะระแหน่และพริกทอดตามที่เราได้เตรียมไว้ รับรองว่าออกมาเป็นเมนูลาบเป็ดที่อร่อยมากๆพร้อมเสิร์ฟคู่กับกะหล่ำปลีแตงกวาโหระพาและผักไผ่ สำหรับเคล็ดลับของร้านนี้เด็ดที่ทำลาบต้องเป็นเป็ดเทศเท่านั้นนะครับเพราะเนื้อจะนุ่มกว่าเป็ดพันธุ์อื่นๆ สำหรับราบร้านลาบเป็ดชัยนาททางร้านบอกว่าลาบเป็ดจะมีรสชาติเปรี้ยวนำเผ็ดตามและเข็มปิดท้าย

สำหรับใครที่อยากจะมาลิ้มลองลาบเป็ดชัยนาทกันดูสักครั้ง ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 เป็นทางหลวงสายเอเชียครับแล้วเบี่ยงเข้าซ้ายเข้าสู่จังหวัดชัยนาทตรงตามถนนมาอีกประมาณ 4 กิโลเมตรจะพบกับร้านลาบเป็ดชัยนาทอยู่ทางด้านซ้ายมือ โดยทางร้านจะเปิดให้บริการในเวลา 09:00 นถึง 21:00 น ของทุกๆวันครับ

กลับสู่หน้าหลัก

ร้านเรือนแพ ร้านเด็ด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

FIFA55 พาไปชิมที่ชัยนาท สวัสดี สวีดัด สายแหลกชาว FIFA55 ทุกคน หลังจากที่รัดไปเลาะ
มาอยู่ในตัวเมืองชัยนาท ก็ได้มาเจอกับร้านอาหารร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองชัยนาทใกล้ๆกับ
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำเจ้าพระยา นั่นก็คือ ร้านเรือนแพ นั่นเองแหละครับ

” ร้ า น เ รื อ น แ พ ” ซึ่งร้านแห่งนี้เปิดให้บริการมากกว่า 50 ปีแล้วโดยมีลูกเป็นผู้สืบทอดสูตรอาหารเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ มาจนถึงปัจจุบันที่ ร้านเรือนแพ แห่งนี้มีเมนูอร่อยๆ ให้ลิ้มลองมากมายทั้ง อบเต้าซี่ ปลาแรดสามรส เป็ดย่าง ฉู่ฉี่ปลาแดง ต้มยำปลากระพง ซึ่งเป็นเมนูที่ทางร้านจะนำเสนอ ในทุกๆวัน แต่สำหรับใครที่ได้มาถึง ร้านเรือนแพ แล้วไม่ได้สั่ง ปลาม้านึ่งมะนาว ก็คงถือว่าพลาดมากๆ

สำหรับเมนูแนะนำก็คือ ปลาม้านึ่งมะนาว

นั่นเองซึ่งจะมีการแล่ปลาเป็นชิ้นๆ แล้วล้างด้วยน้ำเกลือ หลังจากนั้นทางร้านจะนำปลาม้าขึ้นวางในจาน ที่รองด้วยตะไคร้ ซึ่งทางร้านจะนึ่งประมาณ 15 นาที และในขณะที่นึ่ง เราจะทำการเตรียมเครื่องโดยนำกระเทียม รากผักชี พริกขี้หนู แล้วจึงนำมาสับให้ละเอียดเมื่อปลาสุก ก็นำออกมาแล้วนำเครื่องที่สับไว้โรยบนตัวปลา หลังจากนั้นทางร้านจะนำกระทะใส่น้ำสต๊อกแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาล เกลือมะนาว พอได้ที่แล้วก็นำไปราดบนตัวปลาได้เลยโดยจะโรยใบสะระแหน่และมะนาวที่ผ่าเป็นชิ้นบางๆ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเมนูปลาม้านึ่งมะนาวที่เป็นเมนูแนะนำของทางร้านแล้ว

ร้านเรือนแพ

สำหรับเคล็ดลับความอร่อยของทางร้าน ต้องใช้ปลาม้าที่สด และตัวใหญ่ ต้องมีขนาดพอดี และการดับกลิ่นคาวของปลาด้วยตะไคร้ และน้ำเกลือนั้นเอง

วิธีเดินทางมาที่ ร้ า น เ รื อ น แ พ

สำหรับใครที่ไม่รู้ทางมาก็ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ทางหลวงสายเอเชียนะคะ แล้วเบี่ยงซ้ายเข้าสู่จังหวัดชัยนาท ขับตรงมาจนเจอศาลากลางจังหวัดชัยนาท ให้เราเลี้ยวขวาจากนั้นก็เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนลูกเสือ 2 แล้วตรงไปจนเจอแม่น้ำ เราจะพบกับร้านเรือนแพตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลย โดยทางร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 22:00 น

สำหรับเมนูปลาม้านึ่งมะนาว จะอยู่ที่ราคา 350 บาทซึ่งก็ถือว่าไม่แพงมากนักสำหรับใครที่ชอบก็คงต้องไปลิ้มลองกันดูสักครั้ง พี่จังหวัดชัยนาท

สำ ห รั บ ใ ค ร ที่ ช อ บ ร้ า น อ า ห า ร บ ร ร ย า ก า ศ ดี ๆ ริ ม แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า ส า ม า ร ถ พ า แ ฟ น ม า ส วี ท พ า ค ร อ บ ค รั ว ม า พั ก ผ่ อ น ไ ด้ ที่ นี่ เ ล ย น ะ ค รั บ เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ ติ ด ต่ อ 0 5 6 – 4 1 1 6 2 5

ก ลั บ ไ ป สู่ ห น้ า ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ > > Meetlifepartner.com

ควายคะนอง ร้านอาหารแบบพอเพียง จ.สระแก้ว

มาที่จังหวัดสระแก้ว ทั้งที มาเจอร้านอาหาร ที่ชื่อแปลก แล้วการจัดสถานที่ ก็แปลกหูแปลกตา ไม่แวะได้ไง นั่นก็คือ ร้านอาหาร ควายคะนอง ซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ของจังหวัดสระแก้ว ลักษณะ ของร้านนั้น คล้ายกับ การใช้ชีวิตแบบเกษตร พอเพียง หน้าร้าน จะมีรูปปั้นควาย และมีควายตัวเป็นๆ ระหว่างทางเข้าไปในร้าน ฝั่งซ้ายมือ จะเป็นที่นา ไว้ปลูกข้าว ลักษณะคล้ายๆศูนย์เรียนรู้ แต่พอเข้าไปถึงในตัวร้าน

ก็จะมีทั้ง อาหารมากมาย ทั้งคาวหวาน และยังมีร้านกาแฟ ร้าน ควายคะนอง ยังมีไว้ให้บริการอีกด้วย

แต่ถ้าไปถึงสระแก้ว แล้ว ขี่รถไปอีกไม่กี่กิโลเมตร ก็จะถึงตลาดโรงเกลือ และข้ามฝั่ง ต.ม ไป จะเป็นคาสิโน ในประเทศกัมพูชา แต่สมัยนี้ ไม่ต้องไปเล่นแล้วครับ คาสิโน เพราะมีเว็บคาสิโนออนไลน์ มากมาย ให้เลือกเล่น

แต่ ขอแนะนำเว็บนี้เลยครับ เว็บ FIFA55 BNK เป็นเว็บที่ใหญ่ที่สุด และจ่ายจริงที่สุด ในประเทศเลยก็ว่าได้ ซึ่ง เว็บFIFA55 BNK มีเกมคาสิโนให้เลือกเล่นมากมาย เช่น สล็อต เสือมังกร บาคาร่า ไฮโล ที่ขาดไม่ได้เลย คือ หวยและบอล ถือว่าเป็นเว็บที่ จ่ายจริง และมั่นคง กว่าเว็บอื่นๆ

ควายคะนอง
รูปภาพภายในร้านควายคะนอง

และไม่ว่าคุณจะเล่นได้เท่าไหร่ ทางเว็บFIFA55 BNK ก็จ่ายให้คุณจนครบ ไม่มีบิด ไม่มีโกงครับ ผมไม่ต้องขับรถไปอีกหลาย กิโลเมตร เพื่อจะเข้าบ่อน คาสิโน ไม่ต้องข้ามไป ถึงประเทศกัมพูชา สามารถเล่นในมือถือได้เลย

ถึงผมจะนั่งทานอาหารอยู่ที่ ร้านผมก็เล่นได้ครับ สะดวกสบาย กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว และหากเพื่อนๆคนไหน แวะผ่านมา ที่จังหวัดสระแก้ว อย่าลืมลอง เข้ามา ชิมกาแฟและอาหาร ของร้าน ควายคะนอง นะครับ บรรยากาศดี อาหารอร่อย แนะนำว่า ถ้ามาจังหวัดสระแก้ว ต้องไม่พลาดจริงๆครับ

ควายคะนอง
ภาพอาหารร้านควายคะนอง

ใครที่แวะผ่านไป ผ่านมา อย่าลืมแวะรับประทานกันนะครับ อาหารอร่อย ราคามิตรภาพ รับรองว่า คุณต้องว๊าวแน่นอน รสชาติเด็ดดวง จัดจ๊านในย่านนี้ และมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยครับ

วันนี้อิ่มท้องแล้ว ก็จะขอตัวทุกๆท่านไปนอนก่อนดีกว่า บทความต่อไปเราจะพาคุณไปเที่ยว ไปกินกันที่ไหน รอติดตามชมกันนะครับ

เว็บไซด์พันธมิตรอื่นๆ >>>>> Allleatherbag
กลับไปสู่หน้าหลัก >>>>> Meetlifepartner