พาไปอร่อยที่ ร้านสุภาโภชนา จ.กำแพงเพชร

พาไปอร่อยที่ ร้านสุภาโภชนา เรามารู้จักกับเกาเหลาเลือดหมู ที่ใครหลายๆคนชอบกัน เราไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันเลยดีกว่า ร้านสุภาโภชนาตั้งอยู่ บนถนนเจริญสุขตรงข้ามกับโรงแรมกอโชคชัย

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าร้านสุภาโฆษณาแห่งนี้เขาเปิดให้บริการมานานแล้วร่วม 30 ปี ซึ่งโดยเริ่มแรกคุณวสันต์ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านได้ทำงานเกี่ยวกับการส่งสินค้ามาก่อนเลยได้ย้ายมาเป็นผู้จัดการสาขาที่กำแพงเพชร

ซึ่งเป็นช่วงที่คุณสุภาซึ่งเป็นภรรยาของคุณวสันต์กำลังว่างงานอยู่จึงตัดสินใจเปิดร้านเกาเหลาเลือดหมูขึ้นเพราะมีสูตรเด็ดที่ได้รับมรดกตกทอดกันมาจึงอยากจะลองให้คนอื่นได้ทาน และได้ลองชิมกันดูบ้าง

สำหรับใครที่มาถึงที่นี่ แล้วไม่ได้สั่งเกาเหลาเลือดหมูนั่นถือว่าพลาดมากๆเกาเหลาเลือดหมูของที่นี่เริ่มต้นจากการใส่ผักจิงจูฉ่ายๆในชามตามด้วยต้นหอม ผักชี ขึ้นฉ่าย แล้วเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวหลังจากนั้นจึงนำเลือดหมูเซียงจี๊
ตับ ม้าม กระเพาะ ไส้ หัวใจ และหมูชิ้นลวก

หลังจากนั้นจึงจะนำมาใส่ชามแล้วจึงตักน้ำซุปร้อนๆกับหมูสับราดลงไปแค่นี้ ก็ได้เกาเหลาเลือดหมูแล้วสำหรับเคล็ดลับความอร่อยที่สุดของร้านสุภาโภชนาการแห่งนี้ขึ้นอยู่กับผักจิงจูฉ่าย ที่ทางร้านได้ปลูกเองจึงทำให้ผักปลอดสารพิษและสดใหม่ทุกวัน

พาไปอร่อยที่ ร้านสุภาโภชนา จ.กำแพงเพชร
พาไปอร่อยที่ ร้านสุภาโภชนา จ.กำแพงเพชร

สำหรับราคาอาหารของทางร้านไม่ว่าใครก็ต้องร้องตกใจเพราะเกาเหลาเลือดหมู 1 เพียงชามละ 40 ส่วนค่าเปล่าชามละ10 บาท สำหรับการเดินทางมาที่

ร้านสุภาโภชนาให้เพื่อนๆใ ช้ ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข 1 0 1

เข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรหลังจากนั้นข้ามสะพานแม่น้ำปิงแล้วเราจะผ่านหอนาฬิกาและวงเวียนจนมาถึงแยกที่ว่าการอำเภอแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำเนิน 1 หลังจากนั้นให้เพื่อนๆขับตรงต่อไปจนเจอวัดบางแล้วตรงฐานสี่แยกไฟแดงไปประมาณ 30 เมตรก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจริญสุข

เ ร า จ ะ เ ห็ น ร้ า น ค รั ว สุ ภ า โ ภ ช น า ตั้ ง อ ยู่ ต ร ง ข้ า ม กั บ โ ร ง แ ร ม ก่ อ น โ ช ค ชั ยท า ง ร้ า น จ ะ เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร 6:00 น ถึ ง 13:00 น.
ใ ค ร ที่ อ ย าก เ ล่ น ร อง ค ว า ม อ ร่ อ ย ข อ ง เ ก า เ ห ล า ต้ ม เ ลื อ ด ห มู ก็ ไ ป กั น ไ ด้ น ะ ค ะ ที่ ร้ า น สุ ภ า โ ภ ช น า

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > > > > >