ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ

ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ

ถ้าใครที่แวะผ่านไป จังหวัดสมุทรปราการ ไม่มีใครที่ไม่เคยแวะทานอาหารร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย สำหรับร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยถือว่าเป็นร้านประจำของพวกเราเพราะเรา พากันไปกินบ่อยมาก ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยตั้งอยู่ในตัวเมืองสมุทรปราการแต่เดิมนั้นชาวปากน้ำมักจะเรียกกันว่า

ข้าวขาหมูสะพานแต่เมื่อย้ายร้านมาอยู่ตรงที่ตั้งปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยที่ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ข้าวขาหมูอย่างเดียวนะครับ แต่ยังมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำข้น ก๋วยจั๊บ ข้าวหมูกรอบ ข้าวกุนเชียง ให้เราได้ลองได้ชิมอีกต่างหาก แผนที่ร้านแห่งนี้ยังเปิดบริการ 24 ชั่วโมงเรียกได้ว่าไม่ว่าจะท้องร้องเวลาไหนก็ให้ตรงมาที่ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยแห่งนี้ได้ทันที

ยิ่งกว่า 7-eleven ครับ รับรองว่าไม่มีสิวและแน่นอนว่า เมนูเด็ดของทางร้าน แห่งนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ข้าวขาหมู ข้าวขาหมูที่ร้านนี้จะนำขาหมูมาล้างแล้วขัดด้วยแปรงจนสะอาดจากนั้นนำน้ำสะอาดมาต้มจนเดือดแล้วใส่เครื่องยาจีนที่ประกอบด้วยโป๊ยกั๊ก

อบเชย กระเทียม พริกไทยดำ แล้วจึงปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำซอสปรุงรส นำขาหมูลงไปเที่ยวโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงจากนั้นนำขึ้นมาผึ่งไว้จนแห้งแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ 1 คืน ตอนเช้าจึงนำขาหมูมาต้มกับน้ำพะโล้ต่ออีก 2 ชั่วโมง

ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ
ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ

ก็ จ ะ เ ส ร็ จ เ ป็ น ข า ห มู พ ะ โ ล้ ที่ แ ค่ เ ดิ น ผ่ า น ก็ ไ ด้ ก ลิ่ น ห อ ม ช ว น ใ ห้ หิ ว ขึ้ น ม า ทั น ที แ ล ะ สำ ห รั บ ข้ า ว ข า ห มู

ที่ ร้ า น ข้ า ว ข า ห มู 5 ร า ง วั ล อ ร่ อ ย นี้ ร า ค า ก็ ไ ม่ แ พ ง ม า ก ค รั บ แ ค่ จ า น ล ะ 5 0 บ า ท ไ ด้ อิ่ ม ท้ อ ง อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า แ ล ะ ก็ ไ ม่ ไ ก ล จ า ก ก รุ ง เ ท พ ฯ ด้ ว ย

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > >