ร้านกาแฟโกยี จังหวัดพิจิตร

ร้านกาแฟโกยี จังหวัดพิจิตร

วันนี้เราจะพาไปรู้จัก กับร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพิจิตรกันสำหรับร้านกาแฟที่เราจะพา ไปนั้นก็คือร้านกาแฟโกยี ซึ่งถือว่าเป็นร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดพิจิตรเลยก็ว่าได้ ร้านกาแฟโกยี ตั้งอยู่เชิงสะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์ในอำเภอตะพานหิน

ร้านกาแฟโกยีเปิดให้บริการมานานกว่า 60 ปีที่จริงแล้วร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่าร้านท่งหลีแต่ผู้คนทั่วไปมักจะเรียกกันติดปากว่าร้านโกยีตามชื่อของเจ้าของร้านโดยที่โกยีนั้นเริ่มขายกาแฟในตลาดตะพานหินมาตั้งแต่เด็กๆก่อนจะย้ายมาอยู่ตรงเชิงสะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์เมื่อปีพ.ศ 2500ในสมัยนั้นกาแฟราคาแก้วละ 70 สตางค์

กาแฟที่ร้านแห่งนี้ขายดีมากจนโกยีสามารถส่งลูกไปเรียนถึงประเทศฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันโกยีต้องมีอายุเกือบ 90 ปีแล้วคุณบัญญัติลูกชายของโกยีกินข้าวมารับหน้าที่สืบทอดกิจการต่อเครื่องดื่มยามเช้าของร้านโกยีนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นโอเลี้ยง ชาดำเย็น ชาเย็น โอวัลตินเย็น บ๊วยเย็น

แต่แน่นอนว่าถ้ามาที่ร้านโกยีแล้วจำเป็นมากๆครับที่ต้องสั่งกาแฟและไข่ลวกก็ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อร้านเลยนอกจากนี้ยังมีข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ข้าวมันไก่ ของเจ๊ราตรีซึ่งเป็น

เ พื่ อ น กั บ โ ก ยี ร้ า น ข า ย ร่ ว ม กั น ม าตั้ ง แ ต่ เ ปิ ด ร้ า น ส่ ว น ร า ค า ใ น ปั จ จุ บั น ก า แ ฟ ร้ อ น แ ก้ ว ล ะ 10 บ า ท ก า แ ฟ เ ย็ น ก็ แ ก้ ว ล ะ 1 2 บ าท เ อ ง ค รั บ แ ล ะ ไ ฮ ไ ล ท์ ไข่ ล ว ก 2 ซ อ ง 1 2 บ า ท

ถื อ ว่ า ถู ก ม าก ๆ ค รั บ ห า ก เ พื่ อ น ๆ ค น ไห น ที่ ผ่ า น ม า จั ง ห วั ด พิ จิ ต รอ ย่ า ลื ม แ ว ะ ม า ชิ ม ก า แ ฟ ที่ ร้ า น ก า แ ฟ โ ก ยี กั น น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > >