ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม

ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม พาไปกิน วันนี้จะพาเพื่อนๆไป จังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯนะ เขาบอกว่า มีกุ้งอบภูเขาไฟ อร่อยมาก วันนี้ พาไปกิน ก็เลยจะพาเพื่อนๆไป รู้จักกับร้าน

กุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องกุ้งอบภูเขาไฟ ร้านกุ้งอบภูเขาไฟจะอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสนามจันทร์ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ เปิดให้บริการมาแล้วเกือบ 30 ปี โดยคุณอุษา ชัยโชณิชณ์ และสามี

ซึ่งในอดีตคุณอุษาและสามี เคยประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งและส่งกุ้งขายตามร้านอาหาร แต่รายได้ไม่ค่อยดีนัก จึงคิดหาหนทางขายกุ้งด้วยตนเอง โดยเริ่มแรกคิดว่า เขาจะทำไก่อบภูเขาไฟได้ ก็น่าจะทำกุ้งอบภูเขาไฟได้บ้าง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของร้านกุ้งอบภูเขาไฟ

ที่เป็นแห่งแรกในประเทศไทย แน่นอนว่าถ้ามาร้านนี้ ไม่สั่งกุ้งอบภูเขาไฟ ก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับ กุ้งอบภูเขาไฟของทางร้านจะเริ่มจากการนำกุ้งมาผ่าหลังเตรียมไว้ แล้วจึงนำน้ำมันใส่หม้อแล้วเร่งไฟให้แรง

เ มื่ อ ห ม้ อ ร้ อ น ไ ด้ ที่ จึ ง นำ เ อ า กุ้ ง ต้ น ห อ ม ร า ก ผั ก ชี แ ล ะ พ ริ ก ไ ท ย

ใส่ลงไปในหม้อ เมื่อกุ้งสุกได้ที่แล้ว จึงใส่น้ำซอสปรุงรสของทางร้านจากนั้นจึงนำขึ้นมาจัดใส่ ถาดที่เตรียมไว้ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และเคล็ดลับความอร่อยของที่ร้าน จะใช้กุ้งสดๆที่พึ่งนำขึ้นมาจากบ่อของทางร้าน เป็นกุ้งขนาด 12 ตัวต่อ 1 กิโล

ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม
ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม

เป็นขณะที่กำลังพอดี และถ้าจะรับประทานกุ้งให้อร่อย ควรจะเป็นฤดูหนาว เพราะกุ้งในช่วงฤดูหนาวจะมีมันเยอะ น้ำจิ้มที่ใช้จะมีรสเปรี้ยวหวาน และเข็มเท่าๆกัน ไม่มีรสใดรสหนึ่งโดดออกมา

ใครที่ผ่านไปนครปฐม อย่าลืมแวะที่ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ เพราะที่เรา นำมาเสนอนั้น คือเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะครับ

ต้ อ ง ล อ ง สั ก ค รั้ ง แ ล้ ว ห า ก ใ ค ร ที่ ต้ อ ง ก า ร อ ย า ก กิ น กุ้ ง ส ด ๆ จ า ก บ่ อ แ ล ะ น้ำ จิ้ ม อ ร่ อ ย ๆ แ น ะ นำ ร้ า น นี้ เ ล ย ค รั บ ร้ า น กุ้ ง อ บ ภู เ ข า ไ ฟ จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > > > > >